Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vseh naših aranžmajev in so splošno dostopni na spletni strani www.zelenivalturizem.si. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Turizem Zeleni Val, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. Agencija je dolžna potnika ob potrditvi potovanja seznaniti s temi splošnimi pogoji.

PRIJAVA

Potniki se prijavijo za potovanja/izlete, ki jih organizira turistična agencija Turizem Zeleni Val, preko internetne ali telefonske prodaje. Osnova je vplačana akontacija. Prejeti račun velja kot prijavnica. S prijavo na potovanje se potnik strinja s splošnimi pogoji.  Potnik je dolžan pogodbo (račun) pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku 3 (treh) dni po izdaji računa.

VSEBINA ARANŽMAJA

Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi/prijavnici navedena kot organizator in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v celoti in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti ipd.). Za potnika in Turizem Zeleni Val, veljajo Splošni pogoji poslovanja Turizem Zeleni Val. V primeru, da je po programu predvidena možnost fakultativnih izletov, ki se plačajo na kraju samem, nastopa  Turizem Zeleni Val v tem kot organizator ali posrednik. Vstopnine in druga doplačila, ki jih je potrebno vplačati na kraju samem, niso vključena v ceno aranžmaja, razen če je to v pogodbi oz. ponudbi izrecno navedeno.

PRIJAVA, STROŠKI in ODPOVEDNI RIZIKO:

Gost, ki se prijavi na aranžma, ki ga organizira ali prodaja Turizem Zeleni Val sklene z agencijo ustno ali pisno pogodbo/dogovor in mora ob prijavi plačati znesek akontacije, ki je določen na programu in ni enak pri vseh programih. Znaša od 0% do 40%. V kolikor je z gostom dogovorjeno, da potnik ob prijavi oz. ob potrditvi programa ne plača akontacije, je dolžan izlet potrditi pisno ali po elektronski pošti. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in priložiti zahtevane dokumente. Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem) potovanja ne bo udeležil, lahko pooblasti Turizem Zeleni Val, da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za riziko odpovedi turističnega aranžmaja. Zavarovanje je mogoče skleniti v roku 24 ur po prijavi za potovanje in ne kasneje. Zavarovanje velja le za primer vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznih dokumentov. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice.

STROŠKI ODPOVEDI SE OBRAČUNAJO – pri enodnevnih izletih:

 • do 30 dni pred pričetkom potovanja – 10% cene
 • od 29 do 22 dni pred pričetkom potovanja – 20% cene
 • od 21 do 15 dni pred pričetkom potovanja – 30% cene
 • od 14 do 8 dni pred pričetkom potovanja – 50% cene
 • od 7 do 2 dni pred pričetkom potovanja – 80% cene
 • 1 dan do 0 dni ali po pričetku potovanja – 100% cene

STROŠKI ODPOVEDI SE OBRAČUNAJO – pri večdnevnih izletih (dva dni ali več):

 • do 30 dni pred pričetkom potovanja – 50 % cene
 • od 29 do 22 dni pred pričetkom potovanja – 65 % cene
 • od 21 do 15 dni pred pričetkom potovanja – 80 % cene
 • od 14 do 8 dni pred pričetkom potovanja – 90 % cene
 • od 7 do 0 dni pred pričetkom potovanja – 100 % cene

Ob prijavi na aranžma drugega organizatorja, veljajo njegovi splošni pogoji, ki so enaki ali strožji. Vedno priloženi izletu ali napisani v katalogu. Dokončno plačilo je potrebno opraviti 10 dni pred pričetkom potovanja, v kolikor ni dogovorjeno drugače! Če potnik med izletom, potovanjem, dopustom, na lastno željo odstopi od aranžmana, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

CENA ARANŽMANA

Na programu je natančno specificirano, katere storitve so vštete v ceno. Kategorija namestitve. Specificirana so doplačila. Cene v evrih so fiksne. Del cene, ki je naveden v tuji valuti, se obračuna po prodajnem tečaju na dan plačila. Organizator si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe objavljenih oz. v pogodbi dogovorjenih cen, če pride do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov oz. dobaviteljev, ki vplivajo na ceno potovanja. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene aranžmaja do 10%. Če pa podražitev preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo brez plačila škoda, ki bi pri tem nastala.

DOKUMENTI in PREDPISI

Potnik, ki se pripravlja na potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni dokument, morebitne vize. Spoštovati mora carinske in devizne predpise. Če zaradi nespoštovanja teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške.

ODPOVED ali SPREMEMBA PROGRAMA

Turizem Zeleni Val si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni pred pričetkom za večja potovanja oz. 1 dan pred odhodom za enodnevna potovanja, če se za potovanje ne prijavi zadostno število potnikov. Minimalno število potnikov za posamezen aranžma je navedeno na prospektu oz. opisu programa. Ravno tako si Turizem Zeleni Val pridržuje pravico do popolnega oz. delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti; za Turizem Zeleni Val pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenili, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Turizem Zeleni Val si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje – brez odškodnine in po veljavnih predpisih v mednarodnem potniškem prometu. Ravno tako Turizem Zeleni Val ne more prevzeti odgovornost za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V takšnih okoliščinah lahko zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. Če Turizem Zeleni Val odpove aranžma, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila.

REKLAMACIJE

Če so bile storitve iz pogodbe o organiziranju potovanja opravljene nepopolno ali nekvalitetno ima gost pravico vložiti pismeno reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem aranžmaju in zahteva sorazmerno znižanje cene. Turizem Zeleni Val ne bo upoštevala skupne pritožbe, ki jo v eni reklamacijski zadevi podpiše več potnikov, ki niso navedeni na skupni prijavnici-pogodbi. Turizem Zeleni Val tudi ne bo upoštevala reklamacij, ki niso v skladu s pritožbenim postopkom. Pritožbeni postopek: Potnik mora takoj na kraju samem reklamirati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Turizem Zeleni Val ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo. Po povratku s potovanja mora potnik v roku dveh mesecev poslati pisno reklamacijo na naslov: Turizem Zeleni Val, Maruška Dekleva Lenart s.p., Reševa ul. 11, Ptuj, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost reklamacije (pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator bo upošteval samo utemeljene pisne pritožbe z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Vsak potnik, ki potuje v rizične kraje, si mora pri svojem zdravniku do časa priskrbeti vsa potrebna cepljenja – rumeno knjižico!

PRTLJAGA

Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na hotel, turistično kmetijo ali prevoznika. Pri letalskem prevozniku je za prtljago odgovorna izključno letalska družba.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebitne nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev, nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.

SOBE

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, komfort, lega-orientacija, določeno nadstropje), bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom. Razdelitev sob je v pristojnosti sobodajalcev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi. Po običajih in pogodbah s sobodajalci se izmenjava sob in apartmajev vrši med 12. in 16. uro, zato je treba pri odhodu zapustiti sobo do 10. ure, saj jo je potrebno pripraviti za nove goste.

USTNE INFORMACIJE O STORITVI IN NAMESTITVI

Ustne informacije in zagotovila, ki jih dobi potnik izven Turizem Zeleni Val, Turizem Zeleni Val oz. organizatorja ne obvezujejo. To velja tudi za krajevne in hotelske prospekte, ki jih potnik dobi v hotelu ali apartmaju. Veljajo le podatki iz kataloga ali podatki, ki so napisani na prijavnici/pogodbi o potovanju, ki je sklenjena neposredno med Turizem Zeleni Val in potnikom. Informacije, ki jih dobi potnik na prodajnem mestu, ne obvezujejo organizatorja bolj kot navedbe v ponudbi, oz. v samem programu.

UPORABA PODATKOV – GDPR

Turizem Zeleni Val vse pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z  Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov – GDPR. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe/prijave podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbe. Potnik s sprejetjem teh splošnih pogojev hkrati podaja soglasje agenciji Turizem Zeleni Val za posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim tretjim osebam ter soglasje, da se lahko potnikovi osebni podatki uporabijo za naslednje namene: neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja, segmentacije kupcev, za dokončanje in upravljanje rezervacije vašega aranžmaja. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam je omejena izključno na potrebe izvajanja rezervacije v vašem imenu (npr. organizator potovanja, letalske družbe, hoteli, ustrezne državne ustanove). To lahko vključuje podatke, kot so ime, priimek, rojstni datum, spol, telefonska številka, e-poštni naslov.

Če potnik takšnega soglasja ne želi podati, se lahko o tem izreče ob prijavi na potovanje.

Varovanje osebnih podatkov

Turistična agencija Turizem Zeleni Val , upravljalec spletne strani www.zelenivalturizem.si, se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke obdeloval in hranil v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

Osebne podatke pridobimo na naslednje načine:
– preko obrazcev za neobvezno povpraševanje oz. zavezujočo rezervacijo;
– ob telefonski komunikaciji s stranko;
– ob neposredni osebni komunikaciji s stranko;
– ob e-poštni komunikaciji s stranko;
– ob elektronski komunikaciji s stranko pri neposrednem sporočanju

Če potnik takšnega soglasja ne želi podati, se lahko o tem izreče ob prijavi na potovanje.

Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja.

SODNA PRISTOJNOST

V smislu prejšnje točke teh pogojev ima kupec storitve po tem programu pravico do reklamacije pri organizatorju programa. Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja, ima pravico poiskati zaščito na sodišču. V tem primeru je pristojno sodišče v kraju sedeža odgovornega organizatorja.

OPOZORILO

Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe/prijavnice, s katero naroči gost storitve pri Turizem Zeleni Val za kar prejme račun.

Turizem Zeleni Val, Maruška Dekleva Lenart s.p.

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services